เว็บบอร์ด > PHP : Hypertext Preprocesso [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]PHP[/url] : Hypertext Preprocesso ภาษาคอมพิวเตอร์ แบบ [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]Open Source[/url] ที่ใช่กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งใช้ในการ[url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]จัดทำเว็บ[/url]และสามารถประมวลผลออกมาเป็นรูปแบบ [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]HTML[/url] โครงสร้างคำสั่งของ PHP นั้นมีรากฐานมาจาก[url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]ภาษา C Java[/url] และ [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]Perl[/url] ซึ่ง ภาษา PHP นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ เป้าหมายหลักของภาษาคอมพิวเตอร์นี้ คือ เพื่อให้[url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]นักพัฒนาเว็บไซท์[/url]สามารถเขียน เว็บเพจ([url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]Web Page[/url]) ที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว แต่มิใช่เพียงแค่นั้น [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]คุณสามารถ[/url]ทำอื่นๆ อีกมากมายด้วย PHP ประวัติความเป็นมาของพีเอชพี PHP เป็นภาษา [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]Scripting Language[/url] คำสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า[url=https://www.rampagesoft.com/]สคริปต์[/url] ([url=https://www.rampagesoft.com/]Script[/url]) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น [url=https://www.rampagesoft.com/]JavaScript[/url], Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจาก[url=https://www.rampagesoft.com/]ภาษาสคริปต์[/url]แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาออกแบบมา เพื่อใช้งานในการ[url=https://www.rampagesoft.com/]สร้างเอกสารแบบ[/url] HTML โดยสามารถ [url=https://www.rampagesoft.com/]สอดแทรก[/url]หรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็น[url=https://www.rampagesoft.com/]ภาษาที่เรียกว่า[/url] [url=https://www.rampagesoft.com/]Server Side[/url] หรือ HTML-[url=https://www.rampagesoft.com/]Embedded Scripting Language[/url] เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่ง ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ [url=https://www.rampagesoft.com/]Dynamic HTML[/url] ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น หากใครรู้จัก Server Side Include ([url=https://www.ttt-website.com/]SSI[/url]) ก็จะสามารถเข้าใจการทำงานของ PHP ได้ไ เช่นหาก เราต้องการจะ[url=https://www.ttt-website.com/]แสดงวันเวลาปัจจุบันที่[/url] ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ในขณะนั้น ในตำแหน่ง ใดตำแหน่งหนึ่งภายในเอกสาร HTML ที่เราต้องการ อาจจะใช้คำสั่งใน[url=https://www.ttt-website.com/]รูปแบบนี้[/url] เช่น ไว้ในเอกสาร [url=https://www.ttt-website.com/]HTML[/url] เมื่อ SSI ของ [url=https://www.ttt-website.com/]Web Server[/url] มาพบคำสั่งนี้ ก็จะกระทำคำสั่ง date.pl ซึ่งในกรณีนิ้ เป็นสคริปต์ที่เขียนด้วยภาษา perl สำหรับอ่านเวลาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วใส่ค่าเวลาเป็นเอาพุท (output) และแทนที่คำสั่งดังกล่าว ลงในเอกสาร HTML โดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะส่งไปยังผู้อ่านอีกทีหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า PHP ได้รับ[url=https://www.ttt-website.com/]การพัฒนาขึ้นมา[/url] เพื่อแทนที่ SSI รูปแบบเดิมๆ โดยให้มีความสามารถ และมีส่วน[url=https://www.ttt-website.com/]เชื่อมต่อ[/url]กับเครื่องมือชนิดอื่นมากขึ้น เช่น ติดต่อกับ[url=https://www.ttt-website.com/]คลังข้อมูลหรือ[/url] database เป็นต้น [url=https://www.ttt-website.com/]ภาษา[/url] PHP ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1994 จากนั้นก็มีการพัฒนาต่อมาตามลำดับ [url=https://www.ttt-website.com/]PHP 1[/url] ในปี 1995 รุ่นนี้มีฟังก์ชันพื้นฐานที่ PHP มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และความสามารถในการฝัง HTML ไวยากรณ์คล้ายกับที่ของ PERL แต่ก็ง่าย PHP 2 (ตอนนั้นใช้ชื่อว่า [url=https://www.siamwebsite.me/]PHP/FI[/url]) ในช่วงระหว่าง 1995-1997 [url=https://www.siamwebsite.me/]PHP 3[/url] ช่วง 1997 ถึง 1999 PHP 4 เปิดตัวช่วง ปี 2000 ซึ่งขับเคลื่อนโดย [url=https://www.siamwebsite.me/]Zend Engine[/url] 1.0 PHP 5 เปิดตัวช่วง ปี 2004 [url=https://www.siamwebsite.me/]สนับสนุนการเขียนโปรแกรม[/url]เชิงวัตถุ PHP Data Objects ([url=https://www.siamwebsite.me/]PDO[/url]) ซึ่งกำหนด[url=https://www.siamwebsite.me/]อินเทอร์เฟซ[/url]ให้เหมาะสำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูล [url=https://www.siamwebsite.me/]การสนับสนุนความปลอดภัย[/url]อย่างเป็นทางการสำหรับ PHP 5.6 สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2018
และ [url=https://www.siamwebsite.me/]MySQLi[/url] ถูกนำมาใช้กับ PHP 5 อย่างเป็นทางการ ความสามารถมีอินเทอร์เฟซแบบคู่ รองรับทั้งกระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอน และเชิงวัตถุ PHP 6 เปิดตัวช่วง 2010 ไม่ค่อยได้รับการเผยแพร่ แต่ได้มีการเพิ่ม [url=https://www.siamwebsite.me/]Features[/url]

 1. [url=https://www.siamwebsite.me/]Traits[/url] : (ลักษณะเป็นกลไกสำหรับการนำโค้ดมาใช้ซ้ำที่สืบทอดมา ทำให้นักพัฒนาสามารถใช้ชุดของวิธีการใหม่ได้อย่างอิสระในคลาสอิสระหลายคลาสที่อาศัยอยู่ในลำดับชั้นที่แตกต่างกัน )

 2. [url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]closure re-binding[/url] : สร้างและส่งคืนฟังก์ชัน ที่ไม่ระบุชื่อด้วยเนื้อหา และตัวแปรที่ผูกไว้เดียวกันกับฟังก์ชันนี้
แต่ภายในปี 2014 ยังไม่มีการนำมาใช้ [url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]PHP 7[/url] ช่วง 2014 ถึง 2015 การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ PHP มันถูกเขียนโดย [url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]Dmitry Stogov[/url], Xinchen Hui และ Nikita Popov [url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]มีเป้าหมาย[/url]เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ PHP โดยการปรับโครงสร้าง Zend Engine ใหม่ในขณะที่ยังคงความเข้ากันได้ของ[url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]ภาษาที่ใกล้เคียง[/url] ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ 1.Scalar type declarations 
2.Return type declarations 
3.Null coalescing operator
4.[url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]Spaceship operator[/url]
5.Constant arrays using define()
6.[url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]Anonymous classes[/url]
7.Unicode codepoint escape syntax
8.[url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]Closure::call()[/url]
9.Filtered unserialize()
10.[url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]IntlChar[/url]
11.Expectations
12.[url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]Group use declarations[/url]
13.Generator Return Expressions
14.[url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]Generator delegation[/url]
15.Integer division with intdiv()
16.[url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]Session options[/url]
17.preg_replace_callback_array()
18.[url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]CSPRNG Functions[/url] PHP 7 ยังรวมคุณสมบัติภาษาใหม่ ที่โดดเด่นการประกาศประเภทการส่งคืนสำหรับฟังก์ชัน เสริมการประกาศประเภทพารามิเตอร์ที่มีอยู่ และรองรับประเภทสเกลาร์ (Integer, Float, [url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]String[/url], And Boolean) [url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]PHP 8[/url] เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2020 คุณลักษณะใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่น
1.Just-in-time compilation : การรวบรวมแบบทันท่วงที ระบบที่ใช้คอมไพเลอร์ JIT มักจะวิเคราะห์โค้ดที่กำลังรันอย่างต่อเนื่อง และระบุส่วนของโค้ดที่การเร่งความเร็วที่ได้รับจากการคอมไพล์ [url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]PHP 9[/url] ยังเป็นแค่ข่าวลือ จะยังไม่มีการเปิด PHP 9 แต่อย่างใด เนื่องจากจะขัดแย้งกับโค้ดดั้งเดิมที่ตรวจสอบสตริงเวอร์ชันสำหรับ PHP 95 และ PHP 98 
RFC ปัจจุบันกำลังเสนอ PHP 2000 หรือ PHP XP อย่างไรก็ตาม และเนื่องจากการสนับสนุน IIS ยัง Supported อยู่ที่ 8.5
[url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]IIS[/url] (Internet Information Services) เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft และมีมาตั้งแต่ปี 1995 ในปัจจุบัน PHP เป็นผลงานที่[url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]เติบโต[/url]มาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัสต้นฉบับ หรือ OpenSource ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ [url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]Apache Webserver[/url] ระบบปฏิบัติอย่างเช่น Linux หรือ FreeBSD เป็นต้น ในปัจจุบัน PHP สามารถใช้ร่วมกับ [url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]Web Server[/url] หลายๆตัวบนระบบปฏิบัติ ได้อีกด้วย [img]https://www.rampagesoft.com/model/upload/img/IMG_Home/V191797563620210814023907.png[/img] —————————————————— ช่องทางการติดต่อ #งานโฆษณา #ธุรกิจ [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]รับทำเว็บไซต์[/url] [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]รับออกแบบเว็บไซต์[/url] [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]ออกแบบเว็บไซต์ [/url] [url=https://www.ttt-website.com/]รับทำเว็บไซต์ ราคาถูก[/url] [url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]รับทำเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ ทำเว็บขายของออนไลน์[/url] [url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]รับทำ SEO[/url] [url=https://www.rampagesoft.com/mlm.php]เว็บไซต์ขยายสายงาน[/url] [url=https://www.rampagesoft.com/]แรมเพจซอฟต์ rampagesoft[/url] [url=https://www.ttt-website.com/]TTTWEBSITE[/url] [url=https://www.siamwebsite.me/]สยามเว็บไซต์ SIAMWEBSITE[/url] LINE: @siamwebsite Email: info@siamwebsite.me เวลา: 08:00 น. – 02:00 น. ——————————————————

กลับ
avatar

ชื่อ : content2

ip : 159.192.37.10

กระทู้ : PHP : Hypertext Preprocesso [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]PHP[/url] : Hypertext Preprocesso ภาษาคอมพิวเตอร์ แบบ [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]Open Source[/url] ที่ใช่กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งใช้ในการ[url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]จัดทำเว็บ[/url]และสามารถประมวลผลออกมาเป็นรูปแบบ [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]HTML[/url] โครงสร้างคำสั่งของ PHP นั้นมีรากฐานมาจาก[url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]ภาษา C Java[/url] และ [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]Perl[/url] ซึ่ง ภาษา PHP นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ เป้าหมายหลักของภาษาคอมพิวเตอร์นี้ คือ เพื่อให้[url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]นักพัฒนาเว็บไซท์[/url]สามารถเขียน เว็บเพจ([url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]Web Page[/url]) ที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว แต่มิใช่เพียงแค่นั้น [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]คุณสามารถ[/url]ทำอื่นๆ อีกมากมายด้วย PHP ประวัติความเป็นมาของพีเอชพี PHP เป็นภาษา [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]Scripting Language[/url] คำสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า[url=https://www.rampagesoft.com/]สคริปต์[/url] ([url=https://www.rampagesoft.com/]Script[/url]) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น [url=https://www.rampagesoft.com/]JavaScript[/url], Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจาก[url=https://www.rampagesoft.com/]ภาษาสคริปต์[/url]แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาออกแบบมา เพื่อใช้งานในการ[url=https://www.rampagesoft.com/]สร้างเอกสารแบบ[/url] HTML โดยสามารถ [url=https://www.rampagesoft.com/]สอดแทรก[/url]หรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็น[url=https://www.rampagesoft.com/]ภาษาที่เรียกว่า[/url] [url=https://www.rampagesoft.com/]Server Side[/url] หรือ HTML-[url=https://www.rampagesoft.com/]Embedded Scripting Language[/url] เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่ง ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ [url=https://www.rampagesoft.com/]Dynamic HTML[/url] ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น หากใครรู้จัก Server Side Include ([url=https://www.ttt-website.com/]SSI[/url]) ก็จะสามารถเข้าใจการทำงานของ PHP ได้ไ เช่นหาก เราต้องการจะ[url=https://www.ttt-website.com/]แสดงวันเวลาปัจจุบันที่[/url] ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ในขณะนั้น ในตำแหน่ง ใดตำแหน่งหนึ่งภายในเอกสาร HTML ที่เราต้องการ อาจจะใช้คำสั่งใน[url=https://www.ttt-website.com/]รูปแบบนี้[/url] เช่น ไว้ในเอกสาร [url=https://www.ttt-website.com/]HTML[/url] เมื่อ SSI ของ [url=https://www.ttt-website.com/]Web Server[/url] มาพบคำสั่งนี้ ก็จะกระทำคำสั่ง date.pl ซึ่งในกรณีนิ้ เป็นสคริปต์ที่เขียนด้วยภาษา perl สำหรับอ่านเวลาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วใส่ค่าเวลาเป็นเอาพุท (output) และแทนที่คำสั่งดังกล่าว ลงในเอกสาร HTML โดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะส่งไปยังผู้อ่านอีกทีหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า PHP ได้รับ[url=https://www.ttt-website.com/]การพัฒนาขึ้นมา[/url] เพื่อแทนที่ SSI รูปแบบเดิมๆ โดยให้มีความสามารถ และมีส่วน[url=https://www.ttt-website.com/]เชื่อมต่อ[/url]กับเครื่องมือชนิดอื่นมากขึ้น เช่น ติดต่อกับ[url=https://www.ttt-website.com/]คลังข้อมูลหรือ[/url] database เป็นต้น [url=https://www.ttt-website.com/]ภาษา[/url] PHP ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1994 จากนั้นก็มีการพัฒนาต่อมาตามลำดับ [url=https://www.ttt-website.com/]PHP 1[/url] ในปี 1995 รุ่นนี้มีฟังก์ชันพื้นฐานที่ PHP มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และความสามารถในการฝัง HTML ไวยากรณ์คล้ายกับที่ของ PERL แต่ก็ง่าย PHP 2 (ตอนนั้นใช้ชื่อว่า [url=https://www.siamwebsite.me/]PHP/FI[/url]) ในช่วงระหว่าง 1995-1997 [url=https://www.siamwebsite.me/]PHP 3[/url] ช่วง 1997 ถึง 1999 PHP 4 เปิดตัวช่วง ปี 2000 ซึ่งขับเคลื่อนโดย [url=https://www.siamwebsite.me/]Zend Engine[/url] 1.0 PHP 5 เปิดตัวช่วง ปี 2004 [url=https://www.siamwebsite.me/]สนับสนุนการเขียนโปรแกรม[/url]เชิงวัตถุ PHP Data Objects ([url=https://www.siamwebsite.me/]PDO[/url]) ซึ่งกำหนด[url=https://www.siamwebsite.me/]อินเทอร์เฟซ[/url]ให้เหมาะสำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูล [url=https://www.siamwebsite.me/]การสนับสนุนความปลอดภัย[/url]อย่างเป็นทางการสำหรับ PHP 5.6 สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2018
และ [url=https://www.siamwebsite.me/]MySQLi[/url] ถูกนำมาใช้กับ PHP 5 อย่างเป็นทางการ ความสามารถมีอินเทอร์เฟซแบบคู่ รองรับทั้งกระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอน และเชิงวัตถุ PHP 6 เปิดตัวช่วง 2010 ไม่ค่อยได้รับการเผยแพร่ แต่ได้มีการเพิ่ม [url=https://www.siamwebsite.me/]Features[/url]

 1. [url=https://www.siamwebsite.me/]Traits[/url] : (ลักษณะเป็นกลไกสำหรับการนำโค้ดมาใช้ซ้ำที่สืบทอดมา ทำให้นักพัฒนาสามารถใช้ชุดของวิธีการใหม่ได้อย่างอิสระในคลาสอิสระหลายคลาสที่อาศัยอยู่ในลำดับชั้นที่แตกต่างกัน )

 2. [url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]closure re-binding[/url] : สร้างและส่งคืนฟังก์ชัน ที่ไม่ระบุชื่อด้วยเนื้อหา และตัวแปรที่ผูกไว้เดียวกันกับฟังก์ชันนี้
แต่ภายในปี 2014 ยังไม่มีการนำมาใช้ [url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]PHP 7[/url] ช่วง 2014 ถึง 2015 การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ PHP มันถูกเขียนโดย [url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]Dmitry Stogov[/url], Xinchen Hui และ Nikita Popov [url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]มีเป้าหมาย[/url]เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ PHP โดยการปรับโครงสร้าง Zend Engine ใหม่ในขณะที่ยังคงความเข้ากันได้ของ[url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]ภาษาที่ใกล้เคียง[/url] ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ 1.Scalar type declarations 
2.Return type declarations 
3.Null coalescing operator
4.[url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]Spaceship operator[/url]
5.Constant arrays using define()
6.[url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]Anonymous classes[/url]
7.Unicode codepoint escape syntax
8.[url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]Closure::call()[/url]
9.Filtered unserialize()
10.[url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]IntlChar[/url]
11.Expectations
12.[url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]Group use declarations[/url]
13.Generator Return Expressions
14.[url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]Generator delegation[/url]
15.Integer division with intdiv()
16.[url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]Session options[/url]
17.preg_replace_callback_array()
18.[url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]CSPRNG Functions[/url] PHP 7 ยังรวมคุณสมบัติภาษาใหม่ ที่โดดเด่นการประกาศประเภทการส่งคืนสำหรับฟังก์ชัน เสริมการประกาศประเภทพารามิเตอร์ที่มีอยู่ และรองรับประเภทสเกลาร์ (Integer, Float, [url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]String[/url], And Boolean) [url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]PHP 8[/url] เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2020 คุณลักษณะใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่น
1.Just-in-time compilation : การรวบรวมแบบทันท่วงที ระบบที่ใช้คอมไพเลอร์ JIT มักจะวิเคราะห์โค้ดที่กำลังรันอย่างต่อเนื่อง และระบุส่วนของโค้ดที่การเร่งความเร็วที่ได้รับจากการคอมไพล์ [url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]PHP 9[/url] ยังเป็นแค่ข่าวลือ จะยังไม่มีการเปิด PHP 9 แต่อย่างใด เนื่องจากจะขัดแย้งกับโค้ดดั้งเดิมที่ตรวจสอบสตริงเวอร์ชันสำหรับ PHP 95 และ PHP 98 
RFC ปัจจุบันกำลังเสนอ PHP 2000 หรือ PHP XP อย่างไรก็ตาม และเนื่องจากการสนับสนุน IIS ยัง Supported อยู่ที่ 8.5
[url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]IIS[/url] (Internet Information Services) เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft และมีมาตั้งแต่ปี 1995 ในปัจจุบัน PHP เป็นผลงานที่[url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]เติบโต[/url]มาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัสต้นฉบับ หรือ OpenSource ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ [url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]Apache Webserver[/url] ระบบปฏิบัติอย่างเช่น Linux หรือ FreeBSD เป็นต้น ในปัจจุบัน PHP สามารถใช้ร่วมกับ [url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]Web Server[/url] หลายๆตัวบนระบบปฏิบัติ ได้อีกด้วย [img]https://www.rampagesoft.com/model/upload/img/IMG_Home/V191797563620210814023907.png[/img] —————————————————— ช่องทางการติดต่อ #งานโฆษณา #ธุรกิจ [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]รับทำเว็บไซต์[/url] [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]รับออกแบบเว็บไซต์[/url] [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]ออกแบบเว็บไซต์ [/url] [url=https://www.ttt-website.com/]รับทำเว็บไซต์ ราคาถูก[/url] [url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]รับทำเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ ทำเว็บขายของออนไลน์[/url] [url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]รับทำ SEO[/url] [url=https://www.rampagesoft.com/mlm.php]เว็บไซต์ขยายสายงาน[/url] [url=https://www.rampagesoft.com/]แรมเพจซอฟต์ rampagesoft[/url] [url=https://www.ttt-website.com/]TTTWEBSITE[/url] [url=https://www.siamwebsite.me/]สยามเว็บไซต์ SIAMWEBSITE[/url] LINE: @siamwebsite Email: info@siamwebsite.me เวลา: 08:00 น. – 02:00 น. ——————————————————

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 13:54:06

PHP : Hypertext Preprocesso
[url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]PHP[/url] : Hypertext Preprocesso ภาษาคอมพิวเตอร์ แบบ [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]Open Source[/url] ที่ใช่กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งใช้ในการ[url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]จัดทำเว็บ[/url]และสามารถประมวลผลออกมาเป็นรูปแบบ [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]HTML[/url] โครงสร้างคำสั่งของ PHP นั้นมีรากฐานมาจาก[url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]ภาษา C Java[/url] และ [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]Perl[/url] ซึ่ง ภาษา PHP นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ เป้าหมายหลักของภาษาคอมพิวเตอร์นี้ คือ เพื่อให้[url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]นักพัฒนาเว็บไซท์[/url]สามารถเขียน เว็บเพจ([url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]Web Page[/url]) ที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว แต่มิใช่เพียงแค่นั้น [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]คุณสามารถ[/url]ทำอื่นๆ อีกมากมายด้วย PHP

ประวัติความเป็นมาของพีเอชพี
PHP เป็นภาษา [url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]Scripting Language[/url] คำสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า[url=https://www.rampagesoft.com/]สคริปต์[/url] ([url=https://www.rampagesoft.com/]Script[/url]) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น [url=https://www.rampagesoft.com/]JavaScript[/url], Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจาก[url=https://www.rampagesoft.com/]ภาษาสคริปต์[/url]แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาออกแบบมา เพื่อใช้งานในการ[url=https://www.rampagesoft.com/]สร้างเอกสารแบบ[/url] HTML โดยสามารถ [url=https://www.rampagesoft.com/]สอดแทรก[/url]หรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็น[url=https://www.rampagesoft.com/]ภาษาที่เรียกว่า[/url] [url=https://www.rampagesoft.com/]Server Side[/url] หรือ HTML-[url=https://www.rampagesoft.com/]Embedded Scripting Language[/url] เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่ง ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ [url=https://www.rampagesoft.com/]Dynamic HTML[/url] ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น หากใครรู้จัก Server Side Include ([url=https://www.ttt-website.com/]SSI[/url]) ก็จะสามารถเข้าใจการทำงานของ PHP ได้ไ

เช่นหาก เราต้องการจะ[url=https://www.ttt-website.com/]แสดงวันเวลาปัจจุบันที่[/url] ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ในขณะนั้น ในตำแหน่ง ใดตำแหน่งหนึ่งภายในเอกสาร HTML ที่เราต้องการ อาจจะใช้คำสั่งใน[url=https://www.ttt-website.com/]รูปแบบนี้[/url] เช่น ไว้ในเอกสาร [url=https://www.ttt-website.com/]HTML[/url] เมื่อ SSI ของ [url=https://www.ttt-website.com/]Web Server[/url] มาพบคำสั่งนี้ ก็จะกระทำคำสั่ง date.pl ซึ่งในกรณีนิ้ เป็นสคริปต์ที่เขียนด้วยภาษา perl สำหรับอ่านเวลาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วใส่ค่าเวลาเป็นเอาพุท (output) และแทนที่คำสั่งดังกล่าว ลงในเอกสาร HTML โดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะส่งไปยังผู้อ่านอีกทีหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า PHP ได้รับ[url=https://www.ttt-website.com/]การพัฒนาขึ้นมา[/url] เพื่อแทนที่ SSI รูปแบบเดิมๆ โดยให้มีความสามารถ และมีส่วน[url=https://www.ttt-website.com/]เชื่อมต่อ[/url]กับเครื่องมือชนิดอื่นมากขึ้น เช่น ติดต่อกับ[url=https://www.ttt-website.com/]คลังข้อมูลหรือ[/url] database เป็นต้น

[url=https://www.ttt-website.com/]ภาษา[/url] PHP ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1994 จากนั้นก็มีการพัฒนาต่อมาตามลำดับ
[url=https://www.ttt-website.com/]PHP 1[/url] ในปี 1995 รุ่นนี้มีฟังก์ชันพื้นฐานที่ PHP มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และความสามารถในการฝัง HTML ไวยากรณ์คล้ายกับที่ของ PERL แต่ก็ง่าย
PHP 2 (ตอนนั้นใช้ชื่อว่า [url=https://www.siamwebsite.me/]PHP/FI[/url]) ในช่วงระหว่าง 1995-1997
[url=https://www.siamwebsite.me/]PHP 3[/url] ช่วง 1997 ถึง 1999
PHP 4 เปิดตัวช่วง ปี 2000 ซึ่งขับเคลื่อนโดย [url=https://www.siamwebsite.me/]Zend Engine[/url] 1.0
PHP 5 เปิดตัวช่วง ปี 2004 [url=https://www.siamwebsite.me/]สนับสนุนการเขียนโปรแกรม[/url]เชิงวัตถุ PHP Data Objects ([url=https://www.siamwebsite.me/]PDO[/url]) ซึ่งกำหนด[url=https://www.siamwebsite.me/]อินเทอร์เฟซ[/url]ให้เหมาะสำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูล [url=https://www.siamwebsite.me/]การสนับสนุนความปลอดภัย[/url]อย่างเป็นทางการสำหรับ PHP 5.6 สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2018
และ [url=https://www.siamwebsite.me/]MySQLi[/url] ถูกนำมาใช้กับ PHP 5 อย่างเป็นทางการ ความสามารถมีอินเทอร์เฟซแบบคู่ รองรับทั้งกระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอน และเชิงวัตถุ
PHP 6 เปิดตัวช่วง 2010 ไม่ค่อยได้รับการเผยแพร่ แต่ได้มีการเพิ่ม [url=https://www.siamwebsite.me/]Features[/url]

 1. [url=https://www.siamwebsite.me/]Traits[/url] : (ลักษณะเป็นกลไกสำหรับการนำโค้ดมาใช้ซ้ำที่สืบทอดมา ทำให้นักพัฒนาสามารถใช้ชุดของวิธีการใหม่ได้อย่างอิสระในคลาสอิสระหลายคลาสที่อาศัยอยู่ในลำดับชั้นที่แตกต่างกัน )

 2. [url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]closure re-binding[/url] : สร้างและส่งคืนฟังก์ชัน ที่ไม่ระบุชื่อด้วยเนื้อหา และตัวแปรที่ผูกไว้เดียวกันกับฟังก์ชันนี้
แต่ภายในปี 2014 ยังไม่มีการนำมาใช้
[url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]PHP 7[/url] ช่วง 2014 ถึง 2015 การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ PHP มันถูกเขียนโดย [url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]Dmitry Stogov[/url], Xinchen Hui และ Nikita Popov [url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]มีเป้าหมาย[/url]เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ PHP โดยการปรับโครงสร้าง Zend Engine ใหม่ในขณะที่ยังคงความเข้ากันได้ของ[url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]ภาษาที่ใกล้เคียง[/url] ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้
1.Scalar type declarations 
2.Return type declarations 
3.Null coalescing operator
4.[url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]Spaceship operator[/url]
5.Constant arrays using define()
6.[url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]Anonymous classes[/url]
7.Unicode codepoint escape syntax
8.[url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]Closure::call()[/url]
9.Filtered unserialize()
10.[url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]IntlChar[/url]
11.Expectations
12.[url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]Group use declarations[/url]
13.Generator Return Expressions
14.[url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]Generator delegation[/url]
15.Integer division with intdiv()
16.[url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]Session options[/url]
17.preg_replace_callback_array()
18.[url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]CSPRNG Functions[/url]
PHP 7 ยังรวมคุณสมบัติภาษาใหม่ ที่โดดเด่นการประกาศประเภทการส่งคืนสำหรับฟังก์ชัน เสริมการประกาศประเภทพารามิเตอร์ที่มีอยู่ และรองรับประเภทสเกลาร์ (Integer, Float, [url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]String[/url], And Boolean)
[url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]PHP 8[/url] เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2020 คุณลักษณะใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่น
1.Just-in-time compilation : การรวบรวมแบบทันท่วงที ระบบที่ใช้คอมไพเลอร์ JIT มักจะวิเคราะห์โค้ดที่กำลังรันอย่างต่อเนื่อง และระบุส่วนของโค้ดที่การเร่งความเร็วที่ได้รับจากการคอมไพล์
[url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]PHP 9[/url] ยังเป็นแค่ข่าวลือ จะยังไม่มีการเปิด PHP 9 แต่อย่างใด เนื่องจากจะขัดแย้งกับโค้ดดั้งเดิมที่ตรวจสอบสตริงเวอร์ชันสำหรับ PHP 95 และ PHP 98 
RFC ปัจจุบันกำลังเสนอ PHP 2000 หรือ PHP XP อย่างไรก็ตาม และเนื่องจากการสนับสนุน IIS ยัง Supported อยู่ที่ 8.5
[url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]IIS[/url] (Internet Information Services) เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft และมีมาตั้งแต่ปี 1995
ในปัจจุบัน PHP เป็นผลงานที่[url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]เติบโต[/url]มาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัสต้นฉบับ หรือ OpenSource ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ [url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]Apache Webserver[/url] ระบบปฏิบัติอย่างเช่น Linux หรือ FreeBSD เป็นต้น ในปัจจุบัน PHP สามารถใช้ร่วมกับ [url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]Web Server[/url] หลายๆตัวบนระบบปฏิบัติ ได้อีกด้วย

[img]https://www.rampagesoft.com/model/upload/img/IMG_Home/V191797563620210814023907.png[/img]
——————————————————
ช่องทางการติดต่อ
#งานโฆษณา #ธุรกิจ
[url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]รับทำเว็บไซต์[/url]
[url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]รับออกแบบเว็บไซต์[/url]
[url=https://www.rampagesoft.com/webdesign.php]ออกแบบเว็บไซต์ [/url]
[url=https://www.ttt-website.com/]รับทำเว็บไซต์ ราคาถูก[/url]
[url=https://www.rampagesoft.com/ecommerce.php]รับทำเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ ทำเว็บขายของออนไลน์[/url]
[url=https://www.rampagesoft.com/seo.php]รับทำ SEO[/url]
[url=https://www.rampagesoft.com/mlm.php]เว็บไซต์ขยายสายงาน[/url]
[url=https://www.rampagesoft.com/]แรมเพจซอฟต์ rampagesoft[/url]
[url=https://www.ttt-website.com/]TTTWEBSITE[/url]
[url=https://www.siamwebsite.me/]สยามเว็บไซต์ SIAMWEBSITE[/url]

LINE: @siamwebsite
Email: info@siamwebsite.me
เวลา: 08:00 น. – 02:00 น.
——————————————————

ตอบกระทู้