กรณีบ้านหลังหลัก(บ้าน + ที่ดิน)

25 เม.ย. 65

กรณีบ้านหลังหลัก(บ้าน + ที่ดิน)
🧡บุคคลธรรมดา
❤️เป็นเจ้าของทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
💚และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (บ้าน + ที่ดิน)

1️⃣กรณีบ้านหลังหลักที่เป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของที่ดิน (เจ้าของบ้านอาศัยอยู่เอง)
และมีชื่อในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคมของปี ภาษีนั้น
จะได้รับการยกเว้นภาษี 50 ล้านบาทแรก
เท่ากับว่า หากเราเป็นมีบ้านพร้อมที่ดินที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทก็ไม่ต้องเสียภาษี
กรณีบ้านหลังหลัก เฉพาะ(บ้าน)
🤎บุคคลธรรมดา
💛เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง
💜และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

2️⃣กรณีเป็นเจ้าของเฉพาะบ้านอย่างเดียว
(บ้านเจ้าของอยู่เองบนที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ตนเอง)
และมีชื่อในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคมของปี ภาษีนั้น
จะได้รับการยกเว้นภาษี 10 ล้านบาทแรก ไม่ต้องเสียภาษี
💙ภาษี อบต.บ้านตาล💙

เ ร่ ง ๆ ก า ร ชำ ร ะ ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง
ภ า ย ใ น 30 เ ม ษ า ย น นี้ น ะ คะ
เกินกว่านี้ มี ค่าปรับและเงินเพิ่ม ตาม กฎหมาย
💛กฎหมายบังคับกรณีผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำหรับผู้ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษึ(ภ.ด.ส.6)
มาตรา 68 69
1️⃣เสียเบี้ยปรับสูงสุด รัอยละ40 ของค่าภาษี
มาตรา 70
2️⃣เสียเงินเพิ่มร้อยละ1 ของค่าภาษี
✅(เศษของเดือนนับเป็น หนึ่งเดือน)
มาตรา 59 60
3️⃣ระงับการโอนกรรมสิทธิ์ ในโฉนดที่ดิน
ไม่สามารถโอนขาย โอนให้ หรือเปลี่ยนแปลงรายการที่ดินได้ หากยังค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรา 62
4️⃣ยึด อายัดทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สิน
✅พ้น90วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้ผู้บริหาท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการออกคำสั่งยึด อายัด ทรัพย์สิน เพื่อขายทอดตลาด นำเงินมาชำระค่าภาษีที่ค้าง
📌อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
สอบถามภาษีเพิ่มเติม
044-056023
ภาษี อบต.บ้านตาล