ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

แนะนำ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวกิจกรรม

ทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เพิ่มเติม

สิ่งที่น่าสนใจ

 
**ด่วนที่สุด**โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
การแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
ขอส่งแนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 38 
ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
***ด่วนที่สุด*** การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 24 
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 60 
** ด่วนที่สุด ** การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
**ด่วนมาก**ประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาให้ได้รับรางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รางวัล“พระพฤหัสบดี”ประจําปี พ.ศ.๒๕6๓ [ 25 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 42 
แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 24 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 86 
**ด่วนที่สุด**แจ้งดำเนินการตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  [ 24 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 117 
ด่วนที่สุด**มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 24 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 113 
ยกเลิกการจัดฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบ e-LAAS [ 24 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 64 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 49 
การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [ 23 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 62 
ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ [ 23 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 34 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 336 
**ด่วนที่สุด**ขอรับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ [ 22 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 46 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 119 
ประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ [ 22 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 212 

VDO เผยแพร่ข่าวสาร

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

หน่วยงานภายนอก