กระบวนการคัดแยกขยะตามประเภทและการกำจัดขยะแบบแยกประเภท

24 พ.ค. 66

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลได้ลงพื้นที่ เพื่ออบรมกระบวนการคัดแยกขยะตามประเภทและการกำจัดขยะแบบแยกประเภทให้กับประชาชนในหมู่บ้านภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล