การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

02 ต.ค. 66
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม  /  ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  (One Stop Service : OSS)  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ที่เข้ามารับบริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้ารับบริการ และ เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วทุกที่ให้คำปรึกษา แนะนำได้อย่างถูกต้อง ส่งต่องานไปยังแผนกงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทำให้ระบบการทำงานบริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วซึ่งมีรายละเอียดในการจัดตั้งตามที่เอกสารได้แนบมาด้วย ดังนี้