การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

05 พ.ค. 64

ประกาศเรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบล-พนักงานส่วนท้องถิ่น

คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับพนักงานส่วนตำบล

บันทึกข้อความ เรื่องการรายงานผลการฝึกอบรมโครงการสัมมนา

รายงานผลการฝึกอบรมโครงการสัมมนา