การรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ และการควบคุมยาสูบ

04 ก.พ. 65

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล ได้มีการจัดให้มีหรือสนับสนุนให้เกิดการเลิกบุหรี่หรือระบบการส่งต่อ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลด ละ เลิกบุหรี่