การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

11 พ.ย. 65

ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕

-ข้อบัญญัติตลาด พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อบัญญัติกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าที่ทางสาธารณะพ.ศ.๒๕๖๕

ข้อบัญญัติการจัดการปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศรับฟังความคิดเห็นยกร่างข้อบัญญัติ

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล