การสำรวจสภาพน้ำ/สภาพปัญหาน้ำเสียเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสภาพน้ำเสียในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

24 พ.ค. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลได้ดำเนินการสำรวจสภาพน้ำ/สภาพปัญหาน้ำเสียเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสภาพน้ำเสียในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลทั้ง ๑๒ หมู่