ขอความร่วมมืิิิิิอหน่วยงานเอกชน ฯลฯ ในพื้นที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการ

15 ม.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ

  • ตามกฏหมายกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.๒๕๔๘