คณะผู้บริหาร ข้าราชการ อบต.บ้านตาล ลงพื้นในการร่วมประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ ๙ ก.พ. – ๒ มี.ค. ๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ.ศาลาประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน

27 ก.พ. 66

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ อบต.บ้านตาล ลงพื้นในการร่วมประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ ๙ ก.พ. – ๙ มี.ค. ๖๖

รายละเอียดการประชุมแต่ละหมู่บ้าน มีดังนี้

๑. วันที่ ๙ ก.พ. ๖๖ บ้านหนองยายบุตร ม.๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ.ศาลาประชาคมบ้านหนองยายบุตร ม.๙

๒. วันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๖ บ้านหัวบึง ม.๑๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ.ศาลาประชาคมบ้านหัวบึง ม.๑๑

๓. วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๖ บ้านท่าศาลา ม.๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ.ศาลาประชาคมบ้านท่าศาลา ม.๒

๔. วันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๖ บ้านกระทุ่มพระ ม.๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ.ศาลาประชาคมบ้านกระทุ่มพระ ม.๓

๕. วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๖ บ้านหัวบึง ม.๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ.ศาลาประชาคมบ้านหัวบึง ม.๑

๖. วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๖ บ้านตาล ม.๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ.ศาลาประชาคมบ้านตาล ม.๔

๗. วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๖ บ้านโคกเพชร ม.๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ.ศาลาประชาคมบ้านโคกเพชร ม.๘

๘. วันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๖ บ้านตาลพัฒนา ม.๑๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ.ศาลาประชาคมบ้านตาลพัฒนา ม.๑๒

๙. วันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๖ บ้านวังกะอาม ม.๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ.ศาลาประชาคมบ้านวังกะอาม ม.๕

๑๐.  วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๖ บ้านหนองอีหล่อ ม.๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ.ศาลาประชาคมบ้านหนองอีหล่อ ม.๖

๑๑. วันที่ ๑ มี.ค. ๖๖ บ้านหนองคร้อ ม.๑๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ.ศาลาประชาคมบ้านหนองคร้อ ม.๑๐

๑๒. วันที่ ๒ มี.ค. ๖๖ บ้านกุดแคน ม.๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ.ศาลาประชาคมบ้านกุดแคน ม.๗