นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

30 มิ.ย. 63

1.ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราขการ

2.คู่มือ เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

3.แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราช

4.ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

5.ประกาศ เรื่องมาตรฐานการดำเนินการทางวินัย

6.ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

7.แผนพัฒนาบุคลากร2563

8.ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล