ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านวังกะอาม-บ้านหนองอีหล่อ ม. 6

15 ต.ค. 61

ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายทางบ้านวังกะอาม – บ้านหนองอีหล่อ หมู่ที่ 6