ประกาศกำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

15 ต.ค. 61

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

ประกาศการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

(สายกุดแคน-เชื่อมตำบลตะโกทอง) บ้านกุดแคน หมู่ ๗