ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

22 เม.ย. 65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒(เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.๘๗-๐๑๖ สายหน้าโรงเรียนบางอำพัน บ้านตาล หมู่ที่ ๔

ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.๘๗-๐๑๖ สายหน้าโรงเรียนบางอำพัน บ้านตาล หมู่ที่ ๔

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔(เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๘๗-๐๓๗ สายเลียบคลองห้วยทราย ถนนจัตุรัส-บำเหน็จฯ เชื่อมบ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล