ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตาล

15 ต.ค. 61

ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตาล

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตาล จำนวน ๕๔ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๖๔,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้