ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายกุดแคน-เชื่อมตำบลตะโกทอง) บ้านกุดแคนหมู่ที่ 7

15 ต.ค. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายกุดแคน-เชื่อมตำบลตะโกทอง) บ้านกุดแคนหมู่ที่ 7