ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2560

15 ต.ค. 61

อบต.บ้านตาล ขอเชิญประชาชนผู้เสียภาษี  ประจำปี  2560 ที่มายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในกำหนดเวลา

กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบและชำระภาษี  ประจำปี 2560

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน          – กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่   มกราคม – กุมภาพันธ์  2560

2.ภาษีป้าย                            – กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่   มกราคม – มีนาคม  2560

3.ภาษีบำรุงท้องที่                  – กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่    มกราคม – เมษายน  2560