ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2561

18 ธ.ค. 60

อบต.บ้านตาล ขอเชิญประชาชนผู้เสียภาษี  ประจำปี  2561 ที่มายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในกำหนดเวลา

กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบและชำระภาษี  ประจำปี 2561

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน          – กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่   มกราคม – กุมภาพันธ์  2561

2.ภาษีป้าย                            – กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่   มกราคม – มีนาคม  2561

3.ภาษีบำรุงท้องที่                  – กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่    มกราคม – เมษายน  2561