ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2562

17 ธ.ค. 61

อบต.บ้านตาล ขอเชิญประชาชนผู้เสียภาษี  ประจำปี  2562 ที่มายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในกำหนดเวลา

กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบและชำระภาษี  ประจำปี 2562

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน          – กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่   มกราคม – กุมภาพันธ์  2562

2.ภาษีป้าย                            – กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่   มกราคม – มีนาคม  2562

3.ภาษีบำรุงท้องที่                  – กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่    มกราคม – เมษายน  2562

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :