ประชาสััมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558

15 ต.ค. 61

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล มีการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้แก่  ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย  ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ภาษีแต่ละประเภืมีขั้นตอนการชำระภาษีดังนี้

1. ภาษีบำรุงท้องที่

1.1 กำหนดระยะเวลาการบื่นแบบเพื่อเสียภาษีภายในเดือนมกราคมของปี

1.2 อัตราโทษและค่าปรับ

ผู้ใดละเลยการยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง 2 ปี  กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีคือเดือน มกราคม – เมษายนของทุกปี  หากชำระภาษีเกินกำหนดเวลาดังกล่าว  ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ของอัตราค่าภาษีที่จะต้องชำระ

2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ผู้มีหน้าที่เสียภาษี มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ หากไม่ยื่นแบบภายในกำหนด ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

3. ภาษีป้าย  กำหนดให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงสิ้นเดือนมีนาคม ณ ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

3.1 การกำหนดชำระภาษี  นับจากได้รับแจ้งจากการประเมินภายใน 15 วัน  กรณีการประเมินภาษีป้าย ตั้งแต่ 3,000 บาาทขึ้นไป ผู้เสียภาษีสามารถขอผ่อนชำระเป็นงวด ๆ เท่า ๆ กันได้ แต่ต้องยื่นคำขอผ่านชำระก่อนครบกำหนดเวลาที่ต้องชำระภาษี

– การชำระภาษีเกินกำหนดเวลา หรือยื่นแบบเกินกำหนดต้่องเสียเงินเพิ่มตามที่กำหมายกำหนด