มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

05 พ.ค. 64

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์กร