สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

22 เม.ย. 65
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔(สขร.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔(สขร.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔(สขร.)