สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕(สขร.)

14 ธ.ค. 65