สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองยายบุตร หมู่ที่ ๙ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร

15 ต.ค. 61