หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

05 พ.ค. 64

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ

ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินปฏิบัติการพนักงานครูงานและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศเรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ