หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

13 พ.ค. 64

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ

หลักเกรฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการดำเนินการทางวินัย การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ