หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

19 เม.ย. 65

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญ

ประกาศหลักเกณเเละเงื่อนไขในการอุทธรณ์