แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

18 เม.ย. 65

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ส่วนที่ 1-3

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๓๕๖๑-๒๕๖๕)