แผนยุทธศาสตร์

16 เม.ย. 64

วิสัยทัศน์  พันธกิจการเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“  อบต.น่าอยู่  เชิดชูคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

 1. พัฒนาจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ระบบผังเมืองและบริการสาธารณะทุกด้านให้มีคุณภาพ
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู  ให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่มอายุ เสริมสร้างและขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านกาศึกษา  การสาธารณสุข  สวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับ   ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส  เพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ส่งเสริมการลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน ให้สามารถพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองได้เสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ประชาชน  โดยการประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน  โดยเน้นการพัฒนาเพื่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง  การสร้างรายได้  ลดรายจ่าย  สร้างโอกาสเข้าสู่แหล่งทุนต่างๆของประชาชน
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลจะอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม  พร้อมทั้งทำนุบำรุงศาสนา  ศาสนสถานในการประกอบศาสนกิจให้ยั่งยืนคงอยู่สืบไป
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลจะพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  พัฒนาบุคลากรทุกระดับ  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  จัดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่น่าทำงานและจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  เพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีในการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบึงอำพันธ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาง
 8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปรแตช