โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(สายบ้านนายอดุลย์)บ้านหนองคร้อ หมู่ 10 ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

06 มิ.ย. 61

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :