โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(สายโรงเหล้า)บ้านกระทุ่มพระ หมู่ 3 ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

06 มิ.ย. 61

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :