โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

15 ต.ค. 61

ก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมหลังคา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.10 เมตร

ตามแบบ อบต.บ้านตาลกำหนด