โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อป้องกัน และช่วยเหลือ หากเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น

05 ก.ย. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลได้เล็งเห็นความสำคัญกับความปลอดภัยหากเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น จึงได้มีการจัด โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยขึ้น เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อประโชน์ใน์ด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ 

2.เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้สัญญาณเตือนภัย ที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

3.เพื่อให้พนักงานมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

4.เพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้