โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามแผนกลยุทธ์แนวใหม่ Re-X Ray วันที่ 17-18 มกราคม 2567

19 ม.ค. 67

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านภายในเขตตำบลบ้านตาล ทั้ง 12 หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามแผนกลยุทธแนวใหม่ Re-x Ray เพื่อให้แต่ละบ้านได้จัดทำถุงขยะเปียกไว้ใช้แต่ละครัวเรือน อย่างถูกวิธีในการดำเนินการติดตั้ง การใช้งาน รวมไปถึงการชี้แจงประโยชน์ในการจัดทำถังขยะเปียกให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้เข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำ