โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

15 ต.ค. 61

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล  หมู่ที่  ๘   ตำบลบ้านตาล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ปรับปรุงอาคาร  ห้องน้ำขนาดกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๒.๐๐  เมตร  ตามแบบ  อบต.บ้านตาลกำหนด