โครงการฝึกอบรมทำไข่เค็มสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

24 มิ.ย. 65

โครงการฝึกอบรมทำไข่เค็มสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ในวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ วัน ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ผู้พิการ / ผู้ดูแลคนพิการให้มีควา่มรู้ในการประกอบอาชีพ  และนำไปใช้ประโยชน์โดยการประกอบอาชีพอิสระในการหารายได้เพิ่ม เพื่อให้ผู้พิการ / ผู้ดูแลคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย