โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

23 ก.พ. 66

โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

ในวันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุนทร อุเทนสุต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชนที่ถูกต้อง และเป็น

การพัฒนาการให้บริการในการรองรับประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการ