โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง (การฝึกกายบริหารเพื่อสุขภาพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

13 ก.ย. 66
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง (การฝึกกายบริหารเพื่อสุขภาพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักยภาพและมีคุณภาพต่อไป