โครงการอบรมศึกษาดูงาน”ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนลุงเผือก และกลุ่มมะพร้าวแก้วเคียงเลยแม่น้อย”

11 ก.ย. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมศึกษาดูงาน”ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนลุงเผือก และกลุ่มมะพร้าวแก้วเคียงเลยแม่น้อย” ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย

ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๖ เพื่อให้สามารถนำเอาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด