โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ 2567

11 เม.ย. 67

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลได้ดำเนินการจัดโครงการ “อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ” ตำบลบ้านตาล ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล โดยมีนายสุนทร อุเทนสุต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล เป็นประธานเปิดโครงการฯ และวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ้านตาล จากรพ.สต.หนองอีหล่อ รพ.สต.กุดแคน รพ.สต.บ้านตาล ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ” และ “การใช้หลัก 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์จำเป็นต่อสุขภาพอย่างไร”