โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)

04 ส.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล ได้จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังจากเชื่อไวรัสที่สามารถติดต่อกันได้