13.มาตรฐานการปฏิบัติงาน

12 พ.ค. 64

ดาวน์โหลด คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือร้องเรียน อบต.บ้านตาล

คู่มือสำหรับประชาชนการชำระภาษีที่ดิน

คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีป้าย

คู่มือประชาชนการขอรับเบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชนรับเบี้ยผู้พิการ

คู่มือประชาชนขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอ

คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์

คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ 2

คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ 3