25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

21 เม.ย. 66

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญ