4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

21 เม.ย. 66

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) (ส่วนที่ 3)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) (ส่วนที่ 1-2,4) เพิ่ม1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) (ส่วนที่ 1-2,4) เพิ่ม2

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) (ส่วนที่ 1-2,4)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้่องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) (ส่วนที่ 3(เพิ่มเต