กิจกรรม MOI  Waster  Bank Week 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

27 มี.ค. 67

กิจกรรม MOI  Waster  Bank Week 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล นำโดย นายสุนทร อุเทนสุต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ MOI  Waster  Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  1  ธนาคารขยะ ณ ธนาคารขยะบ้านตาล หมู่ที่ 4 (โรงเรียนบ้านตาล) เพื่อนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้ หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้แก่ เยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะที่ต้นทางและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล เพื่อเป็นการสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน รวมถึงสามารถขยายผลไปสู่ครอบครัว อีกทั้งเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านอื่นๆในตำบลบ้านตาลได้อีกด้วย โดยจัดกิจกรรมการสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน