ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖

ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖