ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕