วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์การพัฒนา

เกษตรอินทรีย์ทรงคุณค่า  เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น  วางรากฐานเศรษฐกิจให้มั่นคง  อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน พัฒนา
แหล่งชมนกนานาพันธุ์ และ ส่งเสริมความรู้เรื่องเหมืองแร่โปรแตช ”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
1.ส่งเสริม เกษตรกรรมแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดการใช้สารเคมีในผลิตผลทางการเกษตร
2.ส่งเสริม และพัฒนา สินค้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่สินค้า OTOP
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายรายได้และสร้างงาน สร้างคน สร้างอาชีพ การลงทุนภาค
เกษตรกรรม การพาณิชย์ การเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาธุรกิจอย่าง
ครบวงจร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  และสามารถพึ่งพาตนเองได้
4.ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป
5.ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.การยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และการบริการสาธารณะ
7.การส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสงบ สะอาด ปลอดภัย มีการสาธารณะสุขที่ดี  มีระเบียบ
วินัย และปราศจากโรคติดต่อ รวมทั้งการพัฒนาความเข้มแข็งของประชาชนในท้องถิ่น ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ถึงระดับชุมชน แบบมีส่วนร่วม และยั่งยืน
8.การพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี ให้แก่องค์กร และชุมชน ให้ความรู้เพื่อช่วยเกื้อหนุน
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
9.ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และแหล่งศึกษาระบบนิเวศน์วิทยา แก่เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป
10.ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปรแตช