วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 

       พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1.พัฒนาการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบผังเมืองและบริการสาธารณะทุกด้านให้มีคุณภาพ

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่มอายุ เสริมสร้างและขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการ  ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมการลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพย์ติดในชุมชน

4.ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ให้สามารถพัฒนาชุมชน ให้สามารถพัฒนาชุมชน  ให้สามารถพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองได้ เสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ประชาชน โดยการประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเน้นการพัฒนาเพื่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง การสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาสเข้าสู่แหล่งทุนต่างๆของประชาชน

5.องค์การบริหารส่วนตำบลจะอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถานในการประกอบศาสนกิจให้ยั่งยืนคงอยู่สืบไป

6.องค์การบริหารส่วนตำบลจะพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล พัฒนาบุคลากรทุกระดับ พัฒนาระบบข้อมูลสารสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จัดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่น่าทำงานและจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรเสริมสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีในการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว

จุดแข็งในการพัฒนาตำบล

ตำบลบ้านตาลมีศักยภาพในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เนื่องจากมีพืชเศรษฐกิจหลายอย่าง เช่น ข้าว พริก ข้าวโพด มันสำปะหลัง มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง ครอบครัวอบอุ่น ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล เห็นความสำคัญในการร่วมประชาคม ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนในตำบลจึงให้ความร่วมมือในการพัฒนาตำบล และตำบลบ้านตาลมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น แร่โปรแตช นกนานาชนิด เป็นต้น ซึ่งเป็นจุดแข็งในการพัฒนาตำบล

จุดอ่อนในการพัฒนาตำบล

ตำบลบ้านตาลมีจุดอ่อนในการพัฒนาศักยภาพตำบลที่เป็นปัญหาที่ยาวนาน คือความแห้งแล้งที่ซ้ำซากทำให้การพัฒนาการเกษตรไม่ได้ผล ทำให้มีการขายแรงงานไปต่างประเทศ และตามเมืองใหญ่ การพัฒนาตำบลจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เท่าที่ควร

โอกาสในการพัฒนาตำบล

โอกาสการพัฒนาตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลมุ่งเน้นการพัฒนาแบบพอเพียง ได้แก่ การมีเศรษฐกิจที่ดี พอเพียงต่อการครองชีพ  มีสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  รวมถึงมีการบริหารจัดการที่สามารถพัฒนาคนทุกคนในตำบลบ้านตาล ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลเพื่อสร้างโอกาสพัฒนา โดยการส่งเสริมการจัดทำโครงการ การจัดทำแผนชุมชน การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้การสร้างโอกาสการพัฒนาตำบลเป็นไปอย่างยั่งยืน

อุปสรรคในการพัฒนาตำบล

อุปสรรคในการพัฒนาตำบลโดยรวมเป็นปัญหาด้านความแห้งแล้ง ซึ่งเป็นปัญหากระทบถึงความยากจนในตำบล ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวการณ์ขาดทุนจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุปสรรคในงบประมาณที่จะปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำมีจำนวนจำกัด ซึ่งกระทบต่อการพัฒนาด้านอื่น เช่นโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุข  เป็นต้น