สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

1.   ที่ตั้ง   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8  บ้านโคกเพชร   ตำบลบ้านตาล    อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ และอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบำเหน็จณรงค์  ซึ่งมีระยะทางห่างจากอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประมาณ  12  กิโลเมตร

2.   เนื้อที่   ในเขตตำบลบ้านตาลมีเนื้อที่ทั้งหมด  42  ตารางกิโลเมตร  หรือ  23,787  ไร่ โดยประมาณ

3.   ภูมิประเทศ   สภาพของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  ตรงกลางของตำบลเป็นที่ราบสูง มีบึงขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางที่ราบลุ่มของตำบล  ไม่มีภูเขา  ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน  มีลำคลองที่ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลได้แก่ คลองลำคันฉู  คลองไผ่งาม และลำห้วยทราย นอกจากนี้ยังมีคลองย่อยซึ่งแยกออกจากลำคลองสายหลัก

4.   อาณาเขตติดต่อ
– ทิศเหนือ          ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง  อำเภอซับใหญ่
– ทิศใต้               ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
– ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  อำเภอจัตุรัส
– ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน                                             อำเภอบำเหน็จณรงค์

5.   จำนวนหมู่บ้าน  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลเต็มทั้ง  12 หมู่บ้าน ได้แก่
– หมู่ที่ 1   บ้านหัวบึง                           จำนวนครัวเรือน                  202         ครัวเรือน
– หมู่ที่ 2   บ้านท่าศาลา                       จำนวนครัวเรือน                  111         ครัวเรือน
– หมู่ที่ 3   บ้านกระทุ่มพระ                    จำนวนครัวเรือน                    74         ครัวเรือน
– หมู่ที่ 4   บ้านตาล                              จำนวนครัวเรือน                  157         ครัวเรือน
– หมู่ที่ 5   บ้านวังกะอาม                      จำนวนครัวเรือน                  178         ครัวเรือน
– หมู่ที่ 6   บ้านหนองอีหล่อ                  จำนวนครัวเรือน                    95         ครัวเรือน
– หมู่ที่ 7   บ้านกุดแคน                         จำนวนครัวเรือน                  122         ครัวเรือน
– หมู่ที่ 8   บ้านโคกเพชร                      จำนวนครัวเรือน                     78        ครัวเรือน
– หมู่ที่ 9   บ้านหนองยายบุตร              จำนวนครัวเรือน                     61        ครัวเรือน
– หมู่ที่ 10 บ้านหนองคร้อ                     จำนวนครัวเรือน                     66        ครัวเรือน
– หมู่ที่ 11 บ้านหัวบึง                           จำนวนครัวเรือน                     66        ครัวเรือน
– หมู่ที่ 12 บ้านตาลพัฒนา                    จำนวนครัวเรือน                  102        ครัวเรือน
                                                                    รวม                          1,312       ครัวเรือน

ที่มา  :  ฝ่ายทะเบียนอำเภอบำเหน็จณรงค์  ข้อมูล  ณ   วันที่   30   เมษายน   2552

6.   ท้องถิ่นอื่นในตำบลบ้านตาล    ไม่มี

7.   ประชากร
ประชากรในตำบลบ้านตาลรวมทั้งสิ้น   4,599  คน   แยกเป็นชาย  2,252  คน  หญิง  2,347 คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย  110 คน/ตารางเมตร  โดยแยกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

หมายเหตุ

1

บ้านหัวบึง

241

262

503

2

บ้านท่าศาลา

194

214

408

3

บ้านกระทุ่มพระ

122

114

236

4

บ้านตาล

249

282

531

5

บ้านวังกะอาม

335

362

697

6

บ้านหนองอีหล่อ

189

209

398

7

บ้านกุดแคน

201

165

366

8

บ้านโคกเพชร

167

175

342

9

บ้านหนองยายบุตร

129

113

242

10

บ้านหนองคร้อ

117

114

231

11

บ้านหัวบึง

89

101

190

12

บ้านตาลพัฒนา

219

236

455

รวม

2,252

2,347

4,599

 

ที่มา  :  ฝ่ายทะเบียนอำเภอบำเหน็จณรงค์  ข้อมูล  ณ   วันที่   30   เมษายน   2552

ประชากรแยกตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

แรกเกิด – 1  ปี

27

33

60

2  ปี –  5   ปี

126

92

218

6  ปี –  11 ปี

151

140

291

12  ปี – 14  ปี

107

95

202

15  ปี – 17  ปี

95

77

172

18  ปี – 49  ปี

1,148

1,146

2,294

50  ปี – 60  ปี

288

352

640

60  ปีขึ้นไป

298

384

682

รวม

2,240

2,319

4,559

ที่มา  :  ฝ่ายทะเบียนอำเภอบำเหน็จณรงค์  ข้อมูล  ณ   วันที่   30   เมษายน   2552

สภาพเศรษฐกิจ
1.   อาชีพ
อาชีพประชากรในตำบลบ้านตาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 22,989 ไร่ ครอบครัวที่ทำการเกษตรกรรม  จำนวน  855 ครอบครัว

สภาพการผลิตพืชผลเศรษฐกิจที่สำคัญๆ แยกได้ดังนี้คือ.-

ลำดับที่

พืชเศรษฐกิจ

พื้นที่ปลูก (ไร่)

จำนวนครัวเรือนที่ปลูก

1

ข้าว

14,500

900

2

มันสำปะหลัง

3,500

857

3

พริก

3,480

855

4

อ้อย

550

35

5

ข้าวโพด

2,120

60

ที่มา  :  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลบ้านตาล

รวมทั้งการปศุสัตว์ของตำบลบ้านตาล  ประกอบด้วย สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  สุนัข   แมว  นอกเหนือจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชากรในตำบลบ้านตาลยังมีอาชีพอื่น เช่น  อาชีพค้าขาย  รับจ้าง  การใช้แรงงาน  การให้บริการในภาครัฐ และธุรกิจส่วนตัว

2.   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล
– ปั๊มน้ำมัน(ขนาดเล็ก)              จำนวน             2        แห่ง
– โรงสี                                      จำนวน           17       แห่ง
– โรงงานอุตสาหกรรม               จำนวน           1         แห่ง
– ร้านค้า                                    จำนวน           34       แห่ง
– บ้านเช่า                                  จำนวน           4         แห่ง
– ลานค้า/ตลาดนัดชุมชน            จำนวน           1        แห่ง

สภาพทางสังคม
1.   การศึกษา
– โรงเรียนประถมศึกษา                 จำนวน           5        แห่ง
– โรงเรียนมัธยมศึกษา                   จำนวน           1        แห่ง
– ศูนย์การเรียนชุมชน                    จำนวน           1        แห่ง
– ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด   จำนวน           4        แห่ง
– ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน           จำนวน           10     แห่ง
– ศาลาประชาคม                           จำนวน           10     แห่ง
– หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน           จำนวน           6        แห่ง
– เสียงตามสายในหมู่บ้าน              จำนวน           10     แห่ง

2.   สถาบันและองค์กรทางศาสนา
– วัด                                     จำนวน           4        แห่ง
– สำนักสงฆ์                         จำนวน           3        แห่ง

3.   สาธารณสุข
– สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน         จำนวน           3        แห่ง
– อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                  ร้อยละ            100

4.   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
– มีสายตรวจประจำตำบล     1    สาย   กำลังตำรวจ        3               นาย
– มี อปพร.ประจำตำบล                       จำนวน           85       นาย
– มีตำรวจอาสาประจำแต่ละหมู่บ้าน          จำนวน           100     นาย

การบริการพื้นฐาน
1.   การคมนาคม
การคมนาคมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล มีถนนสายสำคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 205  มีถนนลาดยางเป็นสายหลักภายในตำบล ได้แก่  สายหนองอีหล่อ-บ้านตาล , สายบ้านงิ้ว-หัวทะเล  มีถนนถอนกรีตเสริมเหล็ก  15  สาย  มีถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน  และมีถนนดิน(ลำลอง) ระหว่างหมู่บ้าน

2.   การโทรคมนาคม
ในเขตตำบลบ้านตาลมีโทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน ทั้ง  12  หมู่บ้าน

3.   การสาธารณูปโภค
– การไฟฟ้า
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล ไฟฟ้าได้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน และจำนวนประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ   96
– การประปา
การให้บริการน้ำประปาหมู่บ้านมีการใช้น้ำประปาทั้ง 12 หมู่บ้าน จำแนกตามระบบน้ำ ได้แก่

  1. การประปาหมู่บ้าน ระบบน้ำผิวดิน ใช้บึงอำพันธ์เป็นแหล่งน้ำ หมู่บ้านที่ใช้ระบบน้ำประปาผิวดินแห่งนี้ได้แก่ หมู่ที่ 1,2 ,3,4,5,8,11และหมู่ที่ 12
  2. การประปาหมู่บ้าน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ใช้หนองน้ำหนองอีหล่อเป็นแหล่งน้ำ หมู่บ้านที่ใช้ระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 10 
  3. การประส่วนภูมิภาค ของการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบำเหน็จณรงค์ หมู่บ้านที่ใช้ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค ได้แก่ หมู่ที่ 6 , 7 และหมู่ที่ 10
  4. การประปาหมู่บ้าน ระบบน้ำบาดาล ใช้บ่อบาดาลหนองยายบุตรเป็นแหล่งน้ำ หมู่บ้านที่ใช้ระบบน้ำบาดาล ได้แก่ หมู่ที่ 9 การประปาระบบหอถังสูงที่ใช้แหล่งน้ำจากหมู่บ้านอื่น ได้แก่หมู่ที่ 7

– แหล่งน้ำธรรมชาติ
– ลำห้วย , คลอง           จำนวน           5        สาย
– หนอง , บึง              จำนวน           15       สาย
– แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
– ฝาย                       จำนวน           5        แห่ง
– บ่อน้ำตื้น                 จำนวน           1        แห่ง
– บ่อโยก                   จำนวน           3        แห่ง

ข้อมูลอื่นๆ
1.   ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
– ทรัพยากรดิน
สภาพดินส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลจะเป็นดินร่วนปนทราย และดินเค็ม  สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ลาดสูงบางส่วน  เหมาะสำหรับทำการเกษตร ประเภทที่ต้องการน้ำน้อยเนื่องจากดินเก็บกักน้ำไม่ได้ เช่น มันสำปะหลัง  พริก  อ้อย  และข้าวโพด  สำหรับที่ราบลุ่มบางส่วนที่มีลำคลองไหลผ่านเหมาะสำหรับการทำนา
– ทรัพยากรน้ำ
ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลบ้านตาลใช้น้ำอุปโภค-บริโภค จะอาศัยน้ำฝน น้ำประปาหมู่บ้าน และแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ บึงอำพันธ์ ,บึงตาล  และลำห้วย คือ ลำห้วยคลองไผ่งาม ลำห้วยลำคันฉู และลำห้วยทราย  ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ตลอดช่วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี
– ทรัพยากรเหมืองแร่
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล มีแหล่งทรัพยากรเหมืองแร่ที่สำคัญในระดับประเทศ คือการทำเหมืองแร่โปรแตชของอาเซียน โดยมีที่ตั้งแหล่งทำเหมืองแร่ฯ คือ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8 เป็นแร่ชนิดคาร์นัลไลท์ที่มีคุณภาพสูง การให้เกลือโปรแตชสูง ซึ่งอยู่ในความลึกจากพื้นดิน 150 เมตร  มีความหนาแน่นของสินแร่ โดยเฉลี่ย 23.9 เมตร มีปริมาณแร่คาร์นัลไลท์ไม่น้อยกว่า 570 ล้านตัน ภายในบริเวณของโครงการฯ 100 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเมื่อโครงการฯสำเร็จเรียบร้อยจะสามารถผลิตแร่ โปรแตชได้เฉลี่ย 1.1 ล้านตันต่อปี  และสามารถผลิตเกลือโปรแตชได้ไม่ต่ำกว่า  30  ปี
ในปัจจุบันโครงการฯ ได้ทำการขุดไปแล้ว 1 หลุม ความลึกโดยประมาณ 180 เมตร ในขั้นต้นได้แร่โปรแตชโดยประมาณ 120,000 ตัน  ในขั้นต่อไปจะขุดอีก  1  ช่องทาง ซึ่งห่างจากช่องเดิมประมาณ 1.5 กิโลเมตร ขุดลึกประมาณ 180 เมตร ใช้เวลา ประมาณ 2 ปี เพื่อร่วมกับช่องทางที่ 1 ทำให้การขุดแร่ได้เร็วและมากขึ้น ในการขุดหลุมใหม่นี้อยู่ในขั้นรอเงินกู้จากต่างประเทศ ประโยชน์ที่ได้จากการขุดเหมืองแร่โปรแตช จะผลิตปุ๋ยโปรแตชประมาณ 1.1 ล้านตันต่อปี และจะมีผลพลอยได้ตามมา เช่น เกลือแมกนิเซียมคลอไรด์ และโซเดียมคลอไรด์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน ยันก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ ได้ถึง 24  ผลิตภัณฑ์ อันเป็นผลผลิตต่อเนื่อง ได้ โดยจะต้องมีโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องมารองรับ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง และผลผลิตที่ได้จะเป็นสินค้าส่งออก และทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศได้ ในส่วนของตำบลบ้านตาลที่จะได้รับผลประโยชน์ คือ ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ จากการผลิตเกลือ และแร่โปรแตช ผลประโยชน์อีกทางที่จะเกิดขึ้น คือ ในอนาคตอาจจะมีโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาตั้ง อันก่อให้เกิดการจ้างงานและมวลรวมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

2. มวลชนจัดตั้ง
– ลูกเสือชาวบ้าน          จำนวน            2        รุ่น   100  คน

2.   ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การรวมกลุ่มของประชาชน
อำนวยกลุ่มทุกประเภท                                          5        กลุ่ม
โดยแยกประเภทกลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มอาชีพ                    
  2. กลุ่มออมทรัพย์
  3. กลุ่มผู้ใช้น้ำ
  4. กลุ่ม อสม
  5. กลุ่มประชาคม

จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาตำบล)
– ด้านการเกษตร สามารถที่จะผลิตพืชผลทางการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
ในอนาคต ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะที่จะทำการเกษตรแบบยั่งยืนได้ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง
ข้าวโพด พริก
– ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ สามารถที่จะพัฒนาแหล่งน้ำ คุณภาพน้ำ เพื่อใช้การอุปโภค – บริโภค และใช้เพื่อการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง

– ด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากมีโครงการเหมืองแร่โปรแตชของอาเซียน ตั้งอยู่ในเขต อบต. คือบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8 ซึ่งจะสามารถส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และบรรเทาปัญหาการว่างงาน และการอพยพถิ่นฐานเข้าสู่เมืองหลวง และต่างประเทศ